Kategoriarkiv: Årsmöten

Årsmöte 2017

 Kallelse till årsmöte 2017 lördagen den 11 mars  kl 10.00 i SPK:s klubbhus.

Bästa SPK-medlem! Styrelsen hälsar dig välkommen till årsmötet.

Alla medlemmar som har betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2016 är välkomna till klubbens årsmöte. Årsmötet kommer bland annat att ta ställning till budget och verksamhetsplan för 2017 (se SPK:s stadgar 7, 16-17 §) samt välja representanter till styrelsen.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget kommer att finnas tillgängliga i vår klubblokal och på hemsida. n www.spk.nu minst en vecka före årsmötet, dvs. senast 4 mars 2017 (se 16 §)

Preliminär föredragslista årsmöte 2015

Preliminär föredragslista:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapssåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 13. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter
 14. Val av:
  a) Föreningens ordförande för en tid av 2 år (mandattiden utgår 2015)
 15. b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
 16. c) tre suppleanter för en tid av 1 år
 17. d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år (i detta val får inte styrelsen delta)
 18. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
 19. f) beslut om val till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

Kallelse till årsmöte 2015

Stockholms Paddlarklubb Kallelse till årsmöte 2015 söndagen den 15 mars kl 10.00 i SPK:s klubbhus.
Frukost serveras från 09.30

 Kallelse till årsmöte 2015 söndagen den 15 mars kl 10.00 i SPK:s klubbhus.

Bästa SPK-medlem! Styrelsen hälsar dig välkommen till årsmötet 2015.

Alla medlemmar som har betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2014 är välkomna till klubbens årsmöte. Årsmötet kommer bland annat att ta ställning till budget och verksamhetsplan för 2014 (se SPK:s stadgar 7, 16-17 §) samt välja representanter till styrelsen.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget kommer att finnas tillgängliga i vår klubblokal och på hemsidan www.spk.nu minst en vecka före årsmötet, dvs. senast 8 mars 2015 (se 16 §). Se nedan:

Frukost serveras från 09.30

Väl mött söndagen den 15 mars!

 

SPK:s styrelse genom

Karin Larsson

Ordförande

Motioner till årsmötet 2015

Vi välkomnar motioner till årsmötet i mars månad 2015.

Enl stadgarna skall motioner vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2014 för att behandlas till årsmötet.

Skicka in era motioner till styrelsen på: info@spk.nu 

Vi passar på att önska er alla en God Jul och ett Gott nytt år

/Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2014 söndagen den 9 mars

Kallelse till årsmöte 2014 söndagen den 9 mars kl 10.00 i SPK:s klubbhus.

Styrelsen hälsar dig välkommen till årsmötet 2014.

Alla medlemmar som har betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2013 är välkomna till klubbens årsmöte. Årsmötet kommer bland annat att ta ställning till budget och verksamhetsplan för 2014 (se SPK:s stadgar 7, 16-17 §) samt välja representanter till styrelsen.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget kommer att finnas tillgängliga i vår klubblokal och på hemsidan minst en vecka före årsmötet, dvs. senast 2 mars 2014 (se 16 §).

Kallelse årsmöte 2014 inklusive dagordning och inkomna motioner som pdf

Förslag till styrelse 2014
Revisionsberättelse 2013
SPK Budget 2014, Uppdaterad 140503
SPK Verksamhetsberättelse 2013
SPK Verksamhetsplan 2014
SPK årsredovisning 2013

Frukost serveras från 09.30

Väl mött söndagen den 9 mars!
SPK:s styrelse

Kallelse till årsmöte 2013 söndagen den 17 mars kl 10.30

Kallelse till årsmöte 2013 söndagen den 17 mars kl 10.30 i SPK:s klubbhus.

Bästa SPK-medlem! Styrelsen hälsar dig välkommen till årsmötet 2013.
Alla medlemmar som har betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2012 är välkomna till
klubbens årsmöte. Årsmötet kommer bland annat att ta ställning till budget och
verksamhetsplan för 2013 (se SPK:s stadgar 7, 16-17 §). Årsmötet skall även välja
representanter till styrelsen.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget kommer att
finnas tillgängliga i vår klubblokal minst en vecka före årsmötet, dvs. senast 10 mars 2013 (se 16 §).

Frukost serveras från 10.00

Kallelse årsmöte 2013

Bestämmelser för kajakutlåning
Förslag till styrelse 2013
Balans och resultatrapport
SPK Budget 2013
Revisionsberättelse 2012
SPK Verksamhetsberättelse 2012
SPK Verksamhetsplan 2013
SPK Årsmötesprotokoll 2013

Väl mött söndagen den 17 mars!

SPK:s styrelse genom
Karin Larsson
Ordförande